Forestconsult

Privacy

Je gegevens zijn bij Forestconsult veilig. Je kunt ervan uitgaan dat we:

 • Zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens
 • Onszelf 100% houden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

Belangrijk voor jou om te weten, is dat we een dossier aanleggen. Dat is nodig voor een goede behandeling. En het is wettelijke verplicht voor de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst).at

Wat staat er in het dossier?

 • Gegevens over je gezondheid
 • Uitgevoerde onderzoeken en behandelingen
 • Gegevens die wij (na jouw toestemming) hebben opgevraagd bij een andere zorgverleners, zoals je huisarts

De gegevens uit je dossier kunnen ingezet worden om

 • Andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming door calamiteiten zoals ziekte of bij overlijden of onvoorziene omstandigheden
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een aantal gegevens gebruiken we voor de financiële administratie voor het opstellen van een factuur

Als Forestconsult vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, word je eerst geïnformeerd en gevraagd om toestemming te geven.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20  jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota staan een aantal gegevens die de zorgverzekeraar nodig heeft, zodat je kunt declareren.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Korte omschrijving van de behandeling: psychosociaal consult
 • Kosten van het consult
Forestconsult | SKJ
Kwaliteitsregister Jeugd
Forestconsult | SCAG
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden